Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Ostrowcu Świętokrzyskim

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Poradni w związku z wystąpieniem epidemii

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Poradni obowiązują specjalne procedury zapewniania bezpieczeństwa.

 

Organizacja pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz obowiązki pracowników Poradni związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19

 

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zwanej dalej Poradnią lub placówką, odpowiada Dyrektor Poradni, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W Poradni stosuje się aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Poradnia pracuje w godzinach od 8.00 do 16.00.
 4. Na terenie Poradni mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka), co zostaje poświadczone w wypełnianej przez opiekuna prawnego ankiecie epidemiologicznej dedykowanej dla dziecka i opiekuna przed wejściem do Poradni. W przypadku choć jednej odpowiedzi „ TAK” lub braku udzielenia odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie, będzie zidentyfikowane podwyższone ryzyko zakażenia. W takiej sytuacji pracownik Poradni ma prawo odmówić wykonania usługi.
 5. Do placówki nie mogą uczęszczać dzieci, rodzice ani przychodzić pracownicy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 6. Przebywając w budynku Poradni pracownicy nie muszą zakrywać ust ani nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach. Natomiast w przypadku przystąpienia do badania lub terapii zarówno pracownik jak i dziecko oraz jego opiekun muszą zakrywać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki ochronne.
 7. Dzieci i ich opiekunowie przebywając na terenie Poradni muszą zachować dystans społeczny od innych osób – w szczególności na korytarzu i przy wejściu do Poradni.
 8. Na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy wejściu do placówki umieszczone są numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 9. Poradnia zapewnia:
  1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń placówki oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w Poradni;
  2. Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się przy wejściu do budynku oraz przy wejściu do Poradni na korytarzu. Ponadto jest dostępny w każdym pokoju. Środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, przyłbice /osłona na usta i nos dla wszystkich pracowników Poradni są wykorzystywane na bieżąco.
  3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk znajdują się w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk – przy dozownikach z płynem;
  4. Kosze na odpady zmieszane z workami, do których wrzucane są zużyte środki ochrony osobistej jak maski, rękawiczki – są to odpady zmieszane.
 10. Dyrektor:
  1. Zaznajamia pracowników oraz rodziców i uczniów(informacja na stronie internetowej placówki oraz na tablicy ogłoszeń) ze stosowanymi w Poradni metodami ochrony dzieci i rodziców przed Covid-19 oraz niniejszymi procedurami zapewniania bezpieczeństwa.
  2. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Poradni zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
  3. Opracowuje harmonogram dyżurów uwzględniając w miarę możliwości potrzeby zdrowotne i bezpieczeństwo nauczycieli powyżej 60 roku życia i istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają tę osobę do tzw. grupy ryzyka (o istotnych problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na przechodzenia przez tę osobę zakażenia koronawirusem, nauczyciel informuje dyrektora placówki);
  4. Dba o to, by w gabinetach, w których spędzają czas uczniowie nie było przedmiotów, sprzętów, których nie da się skutecznie umyć lub dezynfekować;
  5. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa badanych dzieci w placówce;
  6. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, rodzica, pracownika placówki;
  7. Współpracuje ze służbami sanitarnymi – w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 oraz w przypadku podejmowania decyzji o zmianie systemu pracy;
  8. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka i pracownika szkoły;
  9. Zapewnia taką organizację pracy placówki, która uniemożliwi znaczne gromadzenie się osób w tych samych pomieszczeniach na terenie Poradni;
  10. Wyznacza obszary w Poradni, w których mogą przebywać osoby z zewnątrz (tylko z osłoną ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub po dezynfekcji rąk, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych);
  11. Zapewnia dzieciom, ich opiekunom i pracownikom dostęp do wody pitnej z dystrybutora wody zgodnie z Zasadami udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych – bezpieczne formy i zalecenia higieniczno sanitarne opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego – https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2015/09/2015-wytyczne-dla-źródełek-i-fontann-wody-do-picia_PZH-przypis-GIS_2017.pdf.
  12. Zawiesza częściowo lub całościowo pracę stacjonarną w Poradni, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę i uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wprowadza w placówce odpowiedni do zaistniałej sytuacji wariant świadczenia pracy w Poradni.
 11. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
  1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie:
   1. Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
   2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
   3. Unikania skupisk ludzi,
   4. Unikania dotykania oczu, nosa i ust,
   5. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
  2. Dezynfekować lub umyć ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
  3. Zostawiać okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym;
  4. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę dróg oddechowych u badanego dziecka/ucznia (w szczególności kaszel, gorączka);
  5. Poinformować dyrektora Poradni o z istotnych problemach zdrowotnych, które zaliczają go do grupy tzw. podwyższonego ryzyka i tym samym mają wpływ na potencjalnie cięższe przechodzenie zakażenia koronawirusem, celem umożliwienia dyrektorowi wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy placówki. Pracownik zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi dokument, który może potwierdzić, że pracownik ma istotne problemy zdrowotne – do wglądu. Istotnymi problemami zdrowotnymi w tym przypadku są: cukrzyca, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroby płuc – astma, zaburzenia odporności;
  6. Wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe rękawiczki) do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się w łazienkach na odpady zmieszane;
  7. Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.
 1. Pracownicy administracji powinni unikać bezpośredniego kontaktu z badanymi dziećmi.
 2. Nauczyciele – pedagodzy, psycholodzy, logopeda, prowadzący badania/terapię z dziećmi:
  1. Kontrolują warunki do prowadzenia zajęć – objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych u dziecka, dostępność środków czystości, zbędne przedmioty przynoszone przez dziecko i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
  2. Wietrzą gabinet po odbyciu badania, terapii, a jeśli jest to konieczne, także w czasie zajęć;
  3. Dbają o to, by uczeń na badanie/terapię przynosił własny długopis i inne przybory szkolne;
  4. Odkładają używane w trakcie zajęć sprzęty, pomoce dydaktyczne, zabawki w wyznaczone miejsce w sali – do mycia, czyszczenia, dezynfekcji;
  5. Utrzymują kontakt osobisty z rodzicami/opiekunami prawnymi – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – m.in. co najmniej 1,5 m dystans społeczny, skracając czas bezpośredniego kontaktu a – o ile jest to możliwe – wykorzystując środki komunikacji na odległość.
 1. Osoba sprzątająca w placówce:
  1. Pracuje w rękawiczkach;
  2. Myje i dezynfekuje ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
  3. Dezynfekuje toalety – co najmniej 2 razy dziennie, po każdym dniu pracy Poradni;
  4. Dba na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych;
  5. Wietrzy korytarz – raz na godzinę;
  6. Po każdym dniu myje detergentem i/lub dezynfekuje:
   1. ciągi komunikacyjne;
   2. poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, kurki przy kranach;
   3. sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki pozostawiane w gabinetach w wyznaczonych miejscach;
  7. Przeprowadzając dezynfekcję postępuje zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego oraz zgodnie z Procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu;
  8. Wietrzy pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani pracowników na wdychanie oparów;
  9. Wypełnia Kartę dezynfekcji pomieszczenia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Procedur zgodnie z poleceniami dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona dokonuje wyrywkowo monitorowania czystości pomieszczeń, co odnotowuje na Karcie monitoringu czystości pomieszczenia – załącznik nr 2 do Procedur.
  10. Pilnuje, aby na teren placówki wchodziły tylko osoby, które mają zakryte usta i nos oraz     jednorazowe rękawiczki na rękach lub dokonały dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki;
  11. Wskazuje osobom z zewnątrz placówki obszar, w którym mogą przebywać, instruując odnośnie  o konieczności zasłaniania nosa i ust na terenie i dezynfekcji rąk przy wejściu na teren placówki lub noszenia jednorazowych rękawic oraz zachowania dystansu od innych osób, co najmniej1,5 metra.

 

Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci/uczniów korzystających z pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 1. W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail.
 2. Rodzic/opiekun prawny na badanie lub terapię zgłasza się z dzieckiem w umówionym terminie. W bezpośrednim kontakcie z diagnostą rodzic ma obowiązek założyć osłonę ust i nosa oraz zachować dystans wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie odbywa się w miejscu zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmówcami, ale również innymi osobami, które mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu co rozmówcy.
 3. Wchodząc na teren Poradni rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym lub pozostać w rękawiczkach ochronnych oraz zgłasza Sekretarzowi Poradni spotkanie z diagnostą podając swoje dane, dziecka (imię i nazwisko) oraz nazwisko osoby, z którą jest umówiony.

 

Procedura mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu

 

Dezynfekcja zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu stanowi podstawową formę̨ zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności mających na celu niszczenie form mikroorganizmów oraz form przetrwalnikowych.

 1. W czasie epidemii zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęty (klawiatura, sprzęty sportowe) są dezynfekowane po użyciu – w miarę możliwości i po każdym dniu.
 2. W czasie epidemii COVID-19 wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe, materiały dydaktyczne oraz sprzęty, które służą do użytku przez dzieci lub diagnostów, a których nie da się skutecznie wymyć, wyczyścić lub zdezynfekować zostają usunięte z gabinetów przez personel sprzątający i zabezpieczone w miejscu wyznaczonym przez dyrektora placówki lub osobę przez niego upoważnioną.
 3. Wszystkie zabawki i pomoce dydaktyczne dopuszczone do użytku należy:
  1. wymyć, wyczyścić:
   1. każdą zabawkę i pomoc dydaktyczną należy dokładnie wyczyścić — powierzchnię należy przemyć ciepłą wodą z dodatkiem stosownego detergentu (należy czytać etykietę)będącego na wyposażeniu placówki. Po umyciu każdej zabawki i pomocy dydaktycznej należy dokładnie wypłukać gąbkę/szmatkę.
   2. należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej szczoteczki należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie.

    lub

  2. zdezynfekować – zarejestrowanym środkiem nietoksycznym bezpiecznym dla dzieci będącym na wyposażeniu Poradni, zgodnie z zaleceniami producenta widniejącymi na etykiecie produktu.
 1. Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki, pomoce dydaktyczne należy wysuszyć na wolnym powietrzu, aby uniknąć wdychania oparów.
 2. Sprzęty i zabawki elektroniczne należy dezynfekować – najlepiej specjalnymi ściereczkami nawilżonymi preparatem dezynfekującym, woda może prowadzić do ich uszkodzenia.
 3. W czasie epidemii używane w czasie zajęć książki będące na wyposażeniu gabinetu należy odłożyć w wyznaczone miejsce, aby odleżały 48 godzin. Po tym czasie mogą wrócić do sali i mogą z nich korzystać inni nauczyciele/uczniowie.
 4. Osoby czyszczące, dezynfekujące zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt zobowiązane są używać rękawiczek ochronnych, tylko środków zakupionych do tego celu przez placówkę i myć ręce po wykonanej czynności mycia, czyszczenia czy dezynfekcji.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 

 1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na chorobę sugerująca infekcję dróg oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka, duszności), dziecko jest niezwłocznie przekazywane rodzicowi, który czeka na korytarzu.
 2. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 3. W gabinecie, w którym przebywał uczeń/dziecko z objawami chorobowymi jest przeprowadzane mycie i dezynfekowanie (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł), a pracownik dokonujący dezynfekcji zakłada rękawiczki ochronne oraz osłonę ust i nosa, które po zakończonej pracy wyrzuca do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika Poradni będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Pracownik kontaktuje się z lekarzem opieki zdrowotnej celem uzyskania teleporady, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni COVID-19.
 5. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w korytarzu placówki) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
 6. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. Osoby przeprowadzające mycie/dezynfekcję korzystają ze środków ochrony osobistej (osłona nosa, ust, rękawice ochronne), zaraz po zakończonej pracy zużyte środki wyrzucają do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
 7. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 8. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 9. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 10. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
 11. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba prowadzi Rejestr występujących w placówce zdarzeń chorobowych wskazujących na infekcje dróg oddechowych uczniów, rodziców i pracowników, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Procedury. Rejestr prowadzony jest tylko w wersji papierowej, na podstawie zgłoszonych przez pracowników przypadków chorobowych. Po 14/30 dniach od identyfikacji objawów chorobowych dane osobowe osoba prowadząca rejestr wymazuje z tabeli rejestru.

 

Przepisy końcowe

 

 1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w Poradni przedstawione w niniejszych procedurach obowiązują każdego pracownika, osoby korzystające z pomocy Poradni, a także osoby wykonujące prace na rzecz placówki, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje.
 2. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
Załącznik Nr 1 – Karty

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2023