Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Ostrowcu Świętokrzyskim

Organizacja pracy Poradni

Organizacja pracy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Informujemy, że od 04.05.2020r. , na mocy Rozporządzenia MEN z dn. 29 kwietnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. poz.780), PP – P w Ostrowcu Św. stopniowo przywraca swoją działalność stacjonarną w zakresie diagnozowania dzieci/uczniów na potrzeby wydawania orzeczeń, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, gotowości szkolnej.  

Pracownicy Poradni, po rozpatrzeniu zgłoszenia na badanie będą kontaktować się z rodzicem/opiekunem prawnym drogą telefoniczną w celu dokonania wywiadu diagnostycznego i pozyskania istotnych informacji. Specjaliści zatrudnieni w Poradni analizują zgłoszenia biorąc pod uwagę zasadność, pilność i konieczność.

Druki niezbędnych dokumentów – w tym Zgłoszenie dziecka/ucznia do badania – znajdują się na stronie internetowej Poradni, jak również są umieszczone na stoliku przed drzwiami wejściowymi do placówki na III piętrze do osobistego pobrania. Placówka jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępna dla osób z zewnątrz, dlatego wszelkie dokumenty kierowane do Poradni można przesyłać pocztą, drogą mailową (ppp.ostrowiec.sekretariat@op.pl.), a także składać do skrzynki umieszczonej przed wejściem do Poradni. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (41 266 59 44) w celu uzyskania informacji, porady, konsultacji.

W związku ze stanem epidemii, poza diagnozą na potrzeby wydawania orzeczeń, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, gotowości szkolnej, pracownicy Poradni realizują zadania statutowe  pracując na odległość (poprzez komunikatory społecznościowe, kontakt telefoniczny, e-mailowy).    

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2023