Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Ostrowcu Świętokrzyskim

Opiniowanie i orzecznictwo

Wydawanie opinii w sprawach:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej lub odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
 • spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 • pozostawienia ucznia klasy I‐III szkoły Podstawowej na drugi rok w tej samej klasie.
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno‐pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce
 • objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
 • odroczenie rozpoczęcia spełniania spełniania obowiązku szkolnego w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, możliwości podjęcia pracy przez małoletniego poniżej 16. roku życia
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej
 • inne opinie w sprawach związanych z kształceniem wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, Sądu)
 • Innych, określonych w odrębnych przepisach.

Wydawanie orzeczeń:

 • o potrzebie nauczania indywidualnego,
 • o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na: niesłyszenie, słabe słyszenie, niewidzenie, słabe widzenie, niepełnosprawność ruchową (w tym afazja), niepełnosprawność intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym), autyzm, w tym z zespół Aspergera, niepełnosprawnością sprzężoną, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno‐wychowawczych (niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim)
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2023