Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Ostrowcu Świętokrzyskim

Oferta Poradni

Do zadań poradni należy:

  1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży: diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, diagnoza przetwarzania słuchowego, diagnoza integracji sensorycznej, diagnoza predyspozycji zawodowych.
  2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej, indywidualnej pomocy psychologiczno‐pedagogicznej: indywidualna pomoc psychologiczna, terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno‐kompensacyjne, terapia ręki, terapia tyflopedagogiczna, surdopedagogiczna), terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, terapia Biofeedback, Neuroflow, AVS, NeuroSky
 1. Opiniowanie i orzecznictwo:
  Wydawanie opinii w sprawach:

  • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej lub odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
  • spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
  • pozostawienia ucznia klasy I‐III szkoły Podstawowej na drugi rok w tej samej klasie.
  • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
  • objęcia dziecka pomocą psychologiczno‐pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce
  • objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
  • odroczenie rozpoczęcia spełniania spełniania obowiązku szkolnego w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
  • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
  • o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
  • przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy
  • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
  • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, możliwości podjęcia pracy przez małoletniego poniżej 16. roku życia
  • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej
  • inne opinie w sprawach związanych z kształceniem, wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla lekarzy, PCPR, Sądu)
  • Innych, określonych w odrębnych przepisach.

   Wydawanie orzeczeń:

  • o potrzebie nauczania indywidualnego,
  • o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na: niesłyszenie, słabe słyszenie, niewidzenie, słabe widzenie, niepełnosprawność ruchową (w tym afazja), niepełnosprawność intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym), autyzm, w tym z zespół Aspergera, niepełnosprawnością sprzężoną, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne
  • o potrzebie zajęć rewalidacyjno‐wychowawczych (niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim)
 2. Realizowanie zadań profilaktycznych
 3. Realizowania zadań edukacyjnych
 4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zadania realizowane poza poradnią:

 • Prowadzenie warsztatów, treningów, prelekcji wykładów, punktów konsultacyjnych, porad oraz mediacji lub interwencji w sytuacjach kryzysowych – dla uczniów, nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych
 • Udział w konferencjach (prelekcje)
 • Zajęcia psychoedukacjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych placówek oświatowych
 • Psychoedukacja rodziców poprzez prelekcje, pogadanki, przekazywanie materiałów edukacyjnych oraz prowadzenie warsztatów kształtujących ich umiejętności wychowawcze
 • Wspieranie nauczycieli we współpracy z rodzicami
 • Indywidualne konsultacje z nauczycielami w celu uzyskania dodatkowych informacji o uczniu, omówienia wyników badań danego ucznia, zaleceń dotyczących indywidualizacji oceniania, ustalania programu postępowania terapeutycznego, udzielania wskazówek do pracy korekcyjnej i wyrównawczej
 • Wdrażanie programów profilaktyczno – edukacyjnych
 • Badania pilotażowe (przesiewowe) – psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne
 • Pełne badania na terenie szkół w sytuacji trudności w dotarciu do P‐PP.
 • Współpraca z samorządami terytorialnymi i mediami, zapewniająca przepływ informacji o ważnych dla środowiska lokalnego zagrożeniach oraz narastających problemach
 • Włączenie się w opracowywanie strategii rozwiązywania programów profilaktyczno – wychowawczych
 • Współpraca z instytucjami uzupełniającymi działania Poradni

 

Na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu Św. działają także:

Punkt Konsultacyjny w zakresie „Wspierania szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”.
Czwartek godz. 13:00-14:00, pokój nr 8a, dr Magdalena Kalista-Jasiak

 

 

 

 

Szczegółowa Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim:

Oferta dla przedszkoli
Oferta dla szkół podstawowych
Oferta dla szkół ponadpodstawowych
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2023