Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Ostrowcu Świętokrzyskim

Informacje o Poradni

Poradnia Psychologiczno‐Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim jest jednostką budżetową Starostwa Powiatu Ostrowieckiego i mieści się przy ul. Żeromskiego 5. Organem prowadzącym dla PP‐P jest Starostwo Powiatu Ostrowieckiego. Nadzór pedagogiczny sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Obszarem działalności poradni jest cały teren powiatu ostrowieckiego (miasto Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów, Ćmielów).

Poradnia udziela bezpłatnej, szeroko pojętej pomocy psychologiczno‐pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, dzieciom począwszy od momentu urodzenia oraz młodzieży. Ponadto udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno‐pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

Poradnia działa w ciągu całego roku, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
Poradnia zatrudnia 14 pracowników pedagogicznych, w tym specjalistów:

  • psychologów
  • pedagogów, w tym: surdopedagoga, oligofrenopedagoga, tyflopedagoga
  • neurologopedę
  • terapeutów SI
  • terapeutów Biofeedback

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni i skorzystania z naszych usług.

dr Magdalena Kalista-Jasiak
dyrektor Poradni Psychologiczno‐Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przepisy regulujące działalność Poradni:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z póź.zm.).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. ‐ Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
3. Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno ‐ pedagogicznych, w tym publicznych poradni
specjalistycznych oraz Rozporządzenie zmieniające z dnia 25 sierpnia 2017 r.
4. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno ‐ pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach
5. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno ‐ pedagogicznych.
6. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych.
7.  Statut Poradni.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2023