Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Ostrowcu Świętokrzyskim

Informacje dla rodziców dotyczące dojrzałości szkolnej

Drodzy rodzice

W obecnej sytuacji, związanej ze stanem epidemicznym w kraju, w pewnym stopniu ograniczeniu uległa możliwość przeprowadzenia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pełnej diagnozy gotowości Waszego dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego.

W związku z tym, by ułatwić Państwu samodzielne podjęcie decyzji co do dalszej edukacji Waszego dziecka, przygotowaliśmy zestaw pytań i informacji, które pomogą Państwu podjąć właściwą decyzję.

 

Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole podstawowej?

 

 1.  Czy dziecko interesuje się otaczającym je światem i zjawiskami przyrody?
 2.  Czy dziecko przejawia zainteresowanie czytaniem, pisaniem, liczeniem?
 3.  Czy dziecko potrafi skupić uwagę przez dłuższy czas na jednej czynności?
 4.  Czy dziecko bez większych trudności porozumiewa się z innymi, rozumie skierowane do niego polecenia lub prośby?
 5.  Czy dziecko umie zgodnie bawić się w grupie dzieci i umie z nimi współpracować?
 6.  Czy dziecko potrafi bez problemu spędzić dłuższy czas poza domem (np. u dziadków, w przedszkolu, na dodatkowych zajęciach)?
 7.  Czy dziecko rozumie podstawowe zasady i normy społeczne, potrafi podporządkować się regułom wyznaczonym przez osoby dorosłe?
 8.  Czy dziecko potrafi samodzielnie pokonywać drobne trudności?
 9.  Czy dziecko potrafi w pewnym chociaż zakresie kontrolować swoje  emocje i opanować się, kiedy wymaga tego sytuacja?
 10. Czy dziecko potrafi okazywać i mówić o swoich emocjach?
 1. Czy dziecko jest pomysłowe i aktywne?

 

Podstawowe wymagania, jakie powinno spełniać dziecko rozpoczynające naukę w szkole:

 • dziecko powinno umieć podać swoje imię i nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzieć o pracy rodziców;
 • narysować rysunek postaci ludzkiej: postać jest kompletna, części ciała są proporcjonalne do całości, części ciała są rozmieszczone właściwie;
 • obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania; starać się nie wychodzić poza linie kolorując obrazek; nazwać to, co narysowało;
 • ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z plasteliny;
 • dobrać w pary przedmioty lub obrazki, klasyfikować je wg określonej zasady, np. owoce, pojazdy, zwierzęta;
 • łączyć zbiory wg określonej cechy, np. wielkość, kolor, kształt;
 • wskazać różnice w pozornie takich samych obrazkach;
 • rozpoznać różne dźwięki z otoczenia, np. głosy zwierząt, sprzętów domowych, pojazdów;
 •  liczyć na konkretach kolejno do 10; po przeliczeniu liczmanów powiedzieć, ile ich jest;
 • dokonywać dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10;
 • bez problemów układać kilkunastoelementowe puzzle;
 • ułożyć i opowiedzieć historyjkę obrazkową (trzy-, czteroelementową);
 • znać podstawowe figury geometryczne,
 • ułożyć figury od najmniejszej do największej;
 • odnaleźć w rozsypance elementy potrzebne do ułożenia danego obrazka;
 • utrzymać przez dłuższy czas uwagę, umieć skoncentrować się;
 • wykazywać zainteresowanie swoją pracą i jej efektami, dziecku powinno zależeć, by wykonać swoją pracę jak najlepiej, najdokładniej;
 • pracować wytrwale przy dłuższym wysiłku;
 • prawidłowo wymawiać wszystkie głoski;
 • nazwać głoskę na początku i na końcu wyrazu, różnicować wyrazy o podobnym brzmieniu, np. kran – tran, góra – kura, bada – pada;
 •  podzielić zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby, wymieniać głoski z wyrazów 3 – 4 literowych i składać z głosek proste wyrazy; zapamiętywać i powtórzyć w prawidłowej kolejności dyktowane 3 – 4 słowa;
 • opowiedzieć treść obrazka posługując się mową zdaniową;
 • rozwiązać proste zagadki, rebusy, łamigłówki;
 • czytać niedługie teksty ze zrozumieniem jeśli ma opanowany materiał literowy; jeśli dziecko nie czyta jeszcze samodzielnie, powinno umieć odpowiedzieć na proste pytania do tekstu odczytanego na głos przez rodzica;
 • uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania, bajki, muzyki;
 • wskazać lewą i prawą stronę swego ciała i osoby stojącej na wprost;
 • znać podstawowe słowa określające położenie przedmiotów w przestrzeni (pod, nad, przed, za, obok, między, w górze, na dole itp.);
 • wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć w grupowych zabawach ruchowych;
 • jeździć na rowerze, wspinać się na drabinki, sprawnie łapać i odrzucać piłkę;
 • doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę czy pracę, w trudniejszych sytuacjach umieć zwrócić się  o pomoc do osoby dorosłej;
 • nawiązać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi;
 • pomagać innym dzieciom, próbować je pocieszać, stawać w ich obronie;
 • unikać sytuacji konfliktowych, napotykane trudne sytuacje starać się rozwiązać bez użycia przemocy;
 • zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, czekać na swoją kolej, dzielić się zabawkami;
 • działać sprawnie; umieć podporządkować się słownym poleceniom;
 • w sytuacjach trudnych lub napotykanych przeszkodach dziecko powinno umieć poprosić o pomoc, dodatkowe wyjaśnienia;
 • wykonać podstawowe czynności samoobsługowe: samodzielnie zjeść, ubrać się, umyć, zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki, zamki;
 • umieć utrzymać porządek wokół siebie (odłożyć zabawki na właściwe miejsce, posprzątać po swojej pracy itp.);
 • dziecko powinno potrafić samo zorganizować sobie czas, przejawiać inicjatywę w zabawach;
 • mieć dobre tempo pracy;
 • nawiązać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi;
 • pomagać innym dzieciom, próbować je pocieszać, stawać w ich obronie;
 • unikać sytuacji konfliktowych, napotykane trudne sytuacje starać się rozwiązać bez użycia przemocy.

 

W dalszym ciągu mogą Państwo również skontaktować się telefonicznie ze specjalistą zatrudnionym w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, celem  przedyskutowania, przeanalizowania, uzyskania informacji o wątpliwościach czy niepokojących Was zachowaniach dziecka, o jego rozwoju, potrzebach, a także ćwiczeniach i zadaniach jakie możecie samodzielnie z waszym dzieckiem prowadzić.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2023