Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Ostrowcu Świętokrzyskim

Do pobrania

Druki wniosków

ZGŁOSZENIE DZIECKA/ UCZNIA DO BADANIA
WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO 3 – 5 letniego
WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH dziecka przedszkolnego 6 letniego
WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA/ OPINII do Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu Św.
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE dla potrzeb Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu Św. działającego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017.1743)
OPINIA o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu Św. w celu objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA PRZESIEWOWE BADANIE LOGOPEDYCZNE W PLACÓWCE
WNIOSEK do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej RODZICA/ prawnego opiekuna/ O ZORGANIZOWANIE ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH
WNIOSEK do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej RODZICA/ prawnego opiekuna/ O ZORGANIZOWANIE ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH
WNIOSEK do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej RODZICA/ prawnego opiekuna/ O ZORGANIZOWANIE TERAPII EEG BIOFEEDBACK
WNIOSEK do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej RODZICA/ prawnego opiekuna/ O ZORGANIZOWANIE TERAPII AVS/NeuroSky
WNIOSEK do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej RODZICA/ prawnego opiekuna/ O ZORGANIZOWANIE TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
WNIOSEK O PRZEKAZANIE TECZKI INDYWIDUALNEJ

Prawo oświatowe – rozporządzenia

Rozporządzenie MEN z dn 7 września 2017 r. w spr orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych por. P-P – D20171743
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w spr szczegółowych zasad działania publicznych Poradni P-P – D20130199
Rozporządzenie MEN z dn 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – D20171534
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w spr zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych placówkach – D2017000159101
Rozporządzenie MEN z dn 18 sierpnia 2017 r. w spr szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – D20171663
Rozporządzenie MEN z dn 21 grudnia 2016 r. w spr szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego – D20162223
Rozporządzenie MEN z dn 1 sierpnia 2017 r. w spr szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – D20171512
Rozporządzenie MEN z dn 9 sierpnia 2017 r. w spr warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki – D20171569
Rozporządzenie MEN z dn 17 marca 2017 r. w spr szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – D20170649

Prawo oświatowe – ustawy

Ustawa z dn 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw- zatrudnianie pracowników młodocianych – D20090458Lj
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. UJEDNOLICONY D19910425Lj
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – D20170059Lj
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – D19740141Lj
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2023