Menu

Kontakt

  • Poniedziałek - Piątek

    8:00 - 16:00
    (41) 266 - 59 - 44

Mapa dojazdu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowcu Św. zaprasza do korzystania z nowoczesnych metod terapeutycznych tj. terapii EEG Biofeedback i terapii aparatem do audio wizualnej stymulacji - psychowalkmanem.

Aparat do audio wizualnej stymulacji - Inner Pulse PSYCHOWALKMAN

Aparat zawiera dwukolorowe okulary w kombinacji kolorów czerwonego i niebieskiego oraz osiem rodzajów dźwięku. Można stosować różne rodzaje sesji:
- zwiększające efektywność uczenia się,
- poprawiające energię,
- pobudzające twórczość,
- programy relaksacyjne, przynoszące uspokojenie.


Aparat do terapii EEG BIOFEEDBACK

Biofeedback jest metodą stymulującą pracę mózgu. Celem treningu EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, w którym wytworzy się odpowiedni, utrwalony wzorzec reagowania. Metody te stosowane są dla dzieci i młodzieży z takimi zaburzeniami jak:
- koncentracja uwagi,
- procesy uczenia się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
- zaburzenia zachowania, mowy, nastroju

PROCEDURA REGULUJĄCA ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METODY BIOFEEDBACK


Niniejszą procedurę kwalifikowania dzieci na terapię metodą EEG Biofeedback opracowano na podstawie standardów Polskiego Towarzystwa Biofeedback i Psychofizjologii Stosowanej w Warszawie (Warszawa 2007,2008, autorzy: M. Pakszys, T. Kucharska, D. Krob)

I. Ustalenia ogólne. Organizacja zajęć.

1. Zajęcia z użyciem metody Biofeedback organizowane są na terenie Poradni przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu i zgodnie z odrębnym harmonogramem.
2. Jednorazowo na terapii może przebywać maksymalnie jedno dziecko.
3. Harmonogram terapii wynika ze specyfiki metody i zakłada przeprowadzanie zajęć minimum raz w tygodniu.
4. Zajęcia mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do pracy z wykorzystaniem metody Biofeedback.
5. Zajęcia mogą zostać przerwane jeśli u dziecka zostaną zaobserwowane niepożadane zachowania i odruchy. Decyzję taką, po przeprowadzonej obserwacji, podejmuje Zespół d/s Biofeedbacku na wniosek pracownika merytorycznego prowadzącego terapię.
6. Wskazane jest, aby w czasie trwania terapii metodą Biofeedback czasowo zawiesić inne terapie (np. AVS, SI).

II. Zasady kwalifikowania do zajęć.

1.Podstawę kwalifikowania do zajęć stanowią:

* wniosek rodzica/prawnego opiekuna
*zaświadczenie neurologa stwierdzające brak przeciwwskazań do terapii na podstawie aktualnego - prawidłowego wyniku badania EEG mózgu (badanie EEG mózgu wraz z opisem lekarza specjalisty dołącza do wniosku rodzic/prawny opiekun dziecka)
*badanie EEG mózgu wraz z opisem lekarza specjalisty wykonane nie później niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem terapii w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
*zgoda pisemna rodzica/prawnego opiekuna na rozpoczęcie terapii
*wywiad z rodzicem/prawnym opiekunem, wychowawcą, specjalistami pracującymi z dzieckiem
*inna posiadana przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentcja o stanie zdrowia dziecka np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie lub orzeczenia wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną lub inną placówkę specjalistyczną.

2. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna Zespół d/s Biofeedback na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.
3. Zespół d/s Biofeedback zapoznaje się ze złożoną dokumentacją, wnikliwie ją analizuje i na podstawie zgromadzonej, wymaganej dokumentacji podejmuje decyzję.
4. Zespół d/s Biofeedback zastrzega sobie, że w sytuacji chorób lub zaburzeń neurologicznych lub psychiatrycznych, może podjąć decyzję o niezakwalifikowaniu dziecka na terapię pomimo posiadania odpowiedniego przygotowania merytorycznego i metodycznego, jeśli osoby prowadzące terapię tą metodą nie będą w pełni czuć się na siłach aby pracować z taką osobą mając na względzie wyłącznie jej dobro.
5. Rodzic/prawny opiekun składa wniosek w sekretariacie Poradni. Wniosek zostaje przyjęty przez Zespół d/s Biofeedback tylko wtedy, gdy posiada komplet wymaganych dokumentów.
6. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na terapię podejmuje Zespół w oparciu o posiadaną dokumentację, uwzględniając czynniki będące przeciwwskazaniami do terapii.
7. Zajęcia rozpoczynają się po pozytywnym zakwalifikowaniu dziecka na terapię.
8. W szczególnych przypadkach, kiedy chodzi o dobro dziecka Zespół d/s Biofeedback zastrzega sobie możliwość zasięgnięcia opinii specjalistów pracujących w placówce naukowo - badawczej zajmującej się teorią i praktyką terapii EEG Biofeedback.

III. Czynniki stanowiące przeciwskazania do terapii metodą EEG Biofeedback:

Przeciwwskazaniem może być tzw. fotowrażliwość, która może wywołać napad padaczki (potwierdza to lub wyklucza aktualne badanie EEG mózgu). Generalnie u osób cierpiących na schorzenia neurologiczne należy zasięgnąć opinii lekarza specjalisty lub uwzględnić stopień przygotowania osób w placówce do pracy z takimi dziećmi. W przypadku chorób psychicznych terapia powinna być prowadzona w warunkach klinicznych.

IV. Zasady funkcjonowania Zespołu d/s Biofeedback:

1. Zebrania Zespołu odbywają się w miarę potrzeb i składanych wniosków.
2. Każdy specjalista wchodzący w skład Zespołu d/s Biofeedback ma prawo do zwołania zebrania w celu omówienia bieżącej sytuacji dzieci, które biorą udział w terapii Biofeedback.
3. Każdy specjalista prowadzi dokumentację odpowiednią do stosowanej metody EEG Biofeedback.
4. Pracę Zespołu d/s Biofeedback nadzoruje Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostrowcu Św.
5. Skład Zespołu d/s Biofeedback powołuje Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
6. Członkami Zespołu d/s Biofeedback mogą być wyłącznie osoby przeszkolone i legitymujące się dyplomem lub zaświadczeniem placówki upoważnionej do prowadzenia szkoleń metodą EEG Biofeedback.

V. Postanowienia końcowe.

Procedura regulująca organizację zajęć z wykorzystaniem metody Biofeedback wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mogą być stosowane także w celu poprawy funkcjonowania np. u maturzystów. Warunkiem zakwalifikowania na terapię jest badanie EEG u neurologa. Zajęcia prowadzi wyszkolona kadra, która stale podnosi swoje kwalifikacje:
- mgr Elżbieta Helicka - psycholog, dyrektor Poradni,
- mgr Jolanta Pisula - psycholog,
- mgr Renata Ziętala - pedagog.
Terapia jest bezpłatna.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Poradni Psychologoczno-Pedagogicznej w Ostrowcu Św., ul. Żeromskiego 5. Kontakt telefoniczny: 41 266 - 59 - 44 (mgr E. Helicka, mgr J.Pisula, mgr R. Ziętala).

Zestaw Neuroset


ZESTAW NEUROSET TO PRZENOŚNA SIŁOWNIA MÓZGUPoprawia pamięć i zdolność koncentracji dzięki ćwiczeniom z wykorzystaniem metody EEG Biofeedback!

*zwiększa koncentrację i zdolność uczenia się

*poprawia funkcje poznawcze poprzez zabawę.


Działa bez żadnych skutków ubocznych.


SCREENINGOWY AUDIOMETR TONALNY


To najnowocześniejsza technologia aparaturowego pomiaru słuchu oraz centralnego przetwarzania słuchowego. Zastosowanie procesora audiometrycznego najnowszej generacji umożliwia przeprowadzenie pełnego badania słuchu i przetwarzania słuchowego w warunkach poradni psychologiczno - pedagogicznej. Badanie wykonuje się u osoby, która rozumie polecenia słowne, potrafi współpracować i akceptuje słuchawki na uszach. Efektem końcowym badania jest pełen audiogram. Dodatkowo diagnosta określa stan krótkotrwałej pamięci słuchowej.
OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ W ZAKRESIE WSPOMAGANIA
RODZICÓW, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW