Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Ostrowcu Świętokrzyskim

Misja, wizja, koncepcja

MISJA: Dobro dziecka i rodziny, wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, identyfikacja zagrożeń w rozwoju i funkcjonowaniu psychospołecznym dzieci i młodzieży; wspieranie czynników chroniących, zwłaszcza kształtowanie umiejętności rozumienia empatycznego i umiejętności prospołecznych, ograniczanie czynników ryzyka; profilaktyka wychowawcza i środowiskowa; promowanie inkluzyjnego modelu wychowania .

 

WIZJA: nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się placówka, oferując profesjonalne usługi oparte na wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, zajmującą istotne  miejsce wśród placówek wspierających edukacyjną i wychowawczą funkcję rodziny i szkoły.

 

„ Natura każdego jest indywidualna , więc też wychowanie powinno być indywidualne, bez
schematu. Natura człowieka jest nie tylko duchowa, ale i cielesna; więc wychowanie powinno
objąć również i cielesny rozwój człowieka. Do natury duchowej człowieka należy nie tylko
rozum; trzeba kształcić nie tylko myślenie abstrakcyjne, ale też uczyć poglądowo i nade
wszystko rozwijać uczucie.”

( Jean – Jacques Rousseau)

 

Koncepcja Rozwoju Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2022- 2026

Koncepcję i zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  wyznaczają następujące akty i przepisy prawa oświatowego:

 • Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r.( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655);
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., z późn. zm. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r.  w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199 oraz z 2017 r., poz. 1647);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych( Dz. U. z 2017r., poz. 1647);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743).
 • Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowcu Św.
 • Kierunki rozwoju polityki oświatowej państwa.

 

CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W OSTROWCU ŚW.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ostrowcu Św. Mieści się przy ulicy Stefana Żeromskiego 5

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, dzieciom począwszy od momentu urodzenia oraz młodzieży. Ponadto, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Podstawowe cele i zadania Poradni:

 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży,
 2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 5. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśniania mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu
 6. Wydawanie orzeczeń w sprawie kształcenia specjalnego  i opinii w sprawach wczesnego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, spełniani a przez dziecko obowiązku przygotowania przedszkolnego, objęcia opieką terapeutyczną, dostosowania wymagań szkolnych i in.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom.
 8. Zadania w ramach wspierania wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkoli, szkół i placówek, w tym wspiera nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
 9. Wspieranie przedszkoli, szkół i placówek ma na celu poprawę jakości pracy tych placówek zgodnie z kierunkami realizowanymi przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa.  

Poradnia Psychologiczno- pedagogiczna w Ostrowcu Św. od 1971 roku. Stanowi ona duże wsparcie dla szeroko pojętego  systemu edukacji, wychowania, a więc dla dzieci, młodzieży , rodziców, nauczycieli przedszkoli i szkół poszczególnych szczebli. Jej działalność jest widoczna w środowisku lokalnym.

Poradnia prowadzi diagnozę  potrzeb środowiska, diagnozę potrzeb poszczególnych szkół i placówek w odniesieniu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla trzech grup odbiorców: uczniów, rodziców i nauczycieli, zgodnie z zasadami wspomagania szkół i placówek. Wyróżnia ją dbałość o terminowość i jakość opinii, informacji o wynikach przeprowadzonej diagnozy i orzeczeń wydawanych przez poradnię: dbałość, aby treść wydawanych przez poradnię dokumentów była zgodna z obowiązującym prawem oświatowym i w pełni zrozumiała dla odbiorców, w tym osób zajmujących się udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w ich środowisku.

Wszystko to powoduje, że od wielu dziesięcioleci Poradnia jest obecna, a jej działalność widoczna i zaznaczona  w środowisku lokalnym. Wysoka jakość świadczonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej wymaga kontynuacji i rozszerzenia już rozpoczętych działań, ale też wzbogacenia oferty Poradni o działalność profilaktyczną oraz większe otwarcie się na potrzeby środowiska lokalnego. Poniżej przedstawiono koncepcje rozwoju Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu Św.

 

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W OSTROWCU ŚW. 

 1. Profilaktyka rówieśnicza i programy liderów młodzieżowych

  Podstawowym zadaniem jeśli chodzi o koncepcję pracy Poradni jest rozwijanie, propagowanie i realizowanie modelu profilaktyki rówieśniczej i programów liderów młodzieżowych.

  Programy profilaktyki rówieśniczej kierowane są do młodzieży w wieku adolescencji, a ich głównym celem jest eliminowanie czynników ryzyka przy wspieraniu czynników chroniących. Ich skuteczność polega na tym, iż młodzież zostaje włączona do programu profilaktycznego zarówno jako odbiorcy, jak i jako twórcy  i realizatorzy  programu. Grupa rówieśnicza dla młodzieży w okresie dojrzewania stanowi czynnik wspierający, podnosi samoocenę, jest przestrzenią do rozwoju relacji interpersonalnych. Stąd tak ważne jest, by owa grupa była starannie  wyselekcjonowana, a jej aktywność wspierała swoich kolegów i koleżanki, stanowiąc dla nich zarówno grupę odniesienia, jak i element samokontroli i terapii.

  Konieczność rozwijania metody profilaktyki rówieśniczej jako najskuteczniejszego sposobu zapobiegania zachowaniom ryzykownym i zahamowania już istniejących zaburzeń jest zatem uzasadniona.

  Planuje się utworzyć na terenie powiatu ostrowieckiego grupę profilaktyczną na zasadzie społeczności , w których szczególną rolę odgrywają liderzy młodzieżowi.  Jej członkami będą uczniowie szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych. Lider , nie pedagog  rozlicza członków grupy z realizacji zadań, jakie sobie postawili, lider włącza w swoje działania nowych członków lub też dyscyplinuje tych, którzy złamali zasady współpracy. Rola pedagoga, specjalisty z zakresu profilaktyki w profilaktyce rówieśniczej –  inspirowanie młodzieży, dyskretne kierowanie ich aktywnością, wskazywanie na pewne formy działań społeczności, kreowanie liderów młodzieżowych. Lider- łącznik między osoba dorosłą a grupą rówieśniczą. Działania liderów i grupy profilaktycznej  koordynuje Poradnia.

  Poprzez różne formy sztuki, głównie teatr  profilaktyczny młodzież będzie przekazywać swoim rówieśnikom i młodszym kolegom treści profilaktyczne. Grupa ma swoją nazwę, którą młodzież sama wymyśli, harmonogram działań opracowany przez siebie. Sztuki teatralne będą wystawiane co najmniej dwa razy do roku na dużej scenie lub w poszczególnych szkołach.  Raz w roku grupa organizuje  happening lub piknik profilaktyczny dla społeczności lokalnej.

  Programy rówieśnicze opierają się na założeniu , że w okresie adolescencji rówieśnicy wywierają bardzo silny wpływ na zachowanie swoich kolegów.

  Programy liderów rówieśniczych poprzez włączanie młodzieży do działań dotyczących ich samych, współudziału w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą uczą się odpowiedzialności za własne postępowanie, uczą się radzenia sobie z presją grupy, rozwijają kompetencje społeczne.

  Tematyka spektakli profilaktycznych: trudne relacje młodych ludzi z dorosłymi, narkotyki, brutalny świat dealerów narkotykowych,  podejmowanie ryzykownych zachowań- alkoholizm, aktywność przestępcza, brak więzi emocjonalnych. W ciągu ostatnich kilku lat poprzez pandemię, która wymusiła izolację społeczną pojawiły się nowe problemy- zachowania depresyjne u młodzieży, zaburzone relacje z rówieśnikami , próby samobójcze, samookaleczenia.

  W ramach profilaktyki rówieśniczej liderzy młodzieżowi organizują prelekcje, pogadanki ze swoimi kolegami na tematy trudne, na tematy zachowań ryzykownych.

 

 1. Profilaktyka wychowawcza

  Profilaktyka pedagogiczna( wychowawcza) rozumiana jest jako zapobieganie niepożądanym zjawiskom poprzez podejmowanie określonych działań wychowawczych i terapeutycznych, zmierzających do wspierania rozwoju wychowanka. W tym kontekście działalność Poradni to przede wszystkim wspieranie przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych w oddziaływaniach wychowawczych, profilaktycznych, wskazywanie dobrych praktyk, szkolenia i prelekcje dla  Rad Pedagogicznych, pomoc nauczycielom, pedagogom w konstruowaniu adekwatnych do potrzeb programów profilaktycznych.

  Profilaktyka to pomoc młodemu człowiekowi w rozwiązywaniu sytuacji dla niego trudnych. Aby pomoc ta była skuteczna i efektywna, niezbędna jest diagnoza problemów i świadomość potrzeb z nich wynikających.

  Pomoc młodemu człowiekowi w radzeniu sobie w sytuacjach dla niego trudnych może zapobiec zachowaniom niepożądanym, sięganiu przez młodzież po substancje psychoaktywne. Jest to jedno z podstawowych zadań działalności profilaktycznej realizowanej w szkołach.

  W ramach profilaktyki wychowawczej Poradnia podejmuje działania w środowisku lokalnym , prowadząc zajęcia z dziećmi i młodzieżą, prelekcje dla rodziców, a także zajęcia profilaktyczne z młodzieżą w Poradni.

 1. Współpraca z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi z terenu województwa świętokrzyskiego

  Poradnia podejmuje współpracę z Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach oraz z Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach. Celem tej współpracy jest organizowanie akcji profilaktycznych, happeningów, kampanii informacyjnych, szkoleń,  związanych z tematyką szeroko pojętej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, a także problemów społecznych, zachowań ryzykownych młodzieży.

 1. Współpraca z uczelniami wyższymi

  Poradnia podejmuje współpracę z Akademią Nauk Stosowanych im. J. Gołuchowskiego w Ostrowcu Św. oraz z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.  Celem współpracy jest organizowanie wspólnie z uczelniami i pod ich patronatem konferencji naukowych, konferencji metodycznych, seminariów  o tematyce społecznej, aktualnych problemach , zgodnie z potrzebami szkół, placówek edukacyjnych, środowiska lokalnego.

 2. Współudział w organizacji Świętokrzyskich Dni Profilaktyki

  Dzięki współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Miejskim Zespołem Poradni psychologiczno- Pedagogicznych Poradnia współorganizuje Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, impreza cykliczna , odbywająca się w maju każdego roku. Młodzież z ostrowieckiej grupy profilaktycznej ma swój występ ze spektaklem profilaktycznym przed młodzieżą ze szkół średnich z terenu województwa w auli UJK lub WDK w Kielcach. Należy włączyć społeczności szkolne w udział  w Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki poprzez konkursy, pikniki profilaktyczne w środowisku lokalnym , czy wreszcie , w miarę możliwości bezpośredni udział w tym wydarzeniu w Kielcach.

 1. Zintensyfikowanie współpracy z przedszkolami, szkołami, placówkami edukacyjnymi, instytucjami pomocowymi.

  W celu realizacji zadań statutowych, związanych z diagnozą sytuacji szkolnej, wychowawczej ucznia, rozpoznania sytuacji rodzinnej, a w związku z tym koniecznością opracowania planu oddziaływań, terapii , korekcji , niezbędna jest intensywna współpraca ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi, ale także pomocowymi.

  W ciągu ostatnich kilkunastu lat zwiększyła się liczba dzieci i młodzieży ( uczniów) przejawiających zaburzenia rozwojowe , trudności wychowawcze i dydaktyczne. Ich etiologia jest bardzo zróżnicowana. Stanowi to wyzwanie dla Poradni i konieczność ścisłej współpracy z wszystkimi podmiotami partycypującymi w działaniach pomocowych i terapeutycznych.

  W ramach współpracy ze szkołami i innymi instytucjami Poradnia organizuje prelekcje, szkolenia na temat aktualnych problemów wychowawczych i dydaktycznych uczniów.

 2. Poradnictwo rodzinne

  Rodzina w dobie ponowoczesności i społeczeństwa globalnego przeżywa kryzys. August Comte uważał rodzinę za najważniejszą podstawową grupę społeczną, na której opiera się społeczeństwo. Rodzina jest pierwszym i zarazem podstawowym środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym dzieci. To w niej zaspokajane są fundamentalne dziecięce potrzeby związane najpierw z opieką, która umożliwia przeżycie, a następnie z wychowaniem, kształtowaniem postaw, zachowań i osobowości młodego człowiek.

  Współczesna rodzina bardziej niż kiedykolwiek jest zagrożona rozpadem, dezintegracją, czy dysfunkcyjnością.

  Żyjemy w świecie sprzecznych interesów związanych z rodziną, pracą, miłością i swobodą w realizacji indywidualnych dążeń. Fakt, że państwa europejskie dostosowują rozwiązania prawne do zmian kulturowych; w odpowiedzi na wzrost kohabitacji, różnych typów rodzin monoparentalnych, urodzeń pozamałżeńskich, rozwodów, uznając je za legalne i niestygmatyzujące, potwierdza, że tradycyjna rodzina oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny przeżywa kryzys swego moralnego znaczenia. Najbardziej drastycznym wyrazem kryzysu rodziny jest podważanie jej sensu jako trwałej i podstawowej wspólnoty życia ludzkiego, wpisanie jej w zmienne reguły świata norm i wartości.

  Szczególnego znaczenia nabiera zatem konieczność poszerzenia działań Poradni o pracę z rodziną, pomoc psychologiczno- pedagogiczna rodzinie w kryzysie, wskazywanie wartości, pedagogizacja rodziców, czy też inne formy pomocy rodzinie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresem kompetencji Poradni.

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2023