Menu

Kontakt

  • Poniedziałek - Piątek

    8:00 - 16:00
    (41) 266 - 59 - 44

    e-mail: dyrektor@pp-p.ostrowiec.pl

    ppp.ostrowiec.sekretariat@op.pl

Mapa dojazdu

Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1999 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z póź.zm.).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
3. Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych oraz Rozporządzenie zmieniające z dnia 25 sierpnia 2017 r.
4. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
5. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.
6. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
7. Statut Poradni.


"JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH"

PRACOWNICY PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

mgr Elżbieta Helicka - psycholog


mgr Małgorzata Jachimska

mgr Maciej Kobuszewski

mgr Tomasz Kryj

mgr Maria Lipiec

mgr Jolanta Pisula

mgr Milena Florczak - Perchel - psycholog, psychoterapeuta

mgr Anna Rachwał - psycholog, psychoterapeuta

mgr Jolanta Barańska - surdopedagog

mgr Edyta Buczkowska

- oligofrenopedagog

mgr Katarzyna Górnisiewicz

- pedagog terapeuta SI

mgr Jolanta Harabin

mgr Iwona Skalmierska - tyflopedagog, oligofrenopedagog

mgr Renata Ziętala - pedagog terapeuta SI


mgr Ewa Soja - neurologopeda


mgr Marta Wiśniewska - Sekretarz Poradni


mgr Katarzyna Pazderska

Poradnia czynna jest:

Poniedziałek - Piątek: od 8:00 do 16:00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowcu Św. udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Nasza placówka realizuje zadania statutowe przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedy.

Do zadań poradni należy:

- diagnozowanie dzieci i młodzieży;
- udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno - pedagogicznej;


prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

1) Wydanie opinii;
2) Wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
3) Objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną;
4) Wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.


W poradni organizowane są i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w całym powiecie ostrowieckim w którego skład wchodzą gminy: Ostrowiec Świętokrzyski, Bodzechów, Bałtów, Kunów, Ćmielów i Waśniów.